درباره چرایی و چگونگی وقوع حادثه در ناو «بونهام ریچارد»، از شب گذشته تا به اکنون گمانه‌های متعددی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است، از این میان اما دست کم چهار فرضیه می‌تواند احتمال بیشتری داشته باشد….

درباره چرایی و چگونگی وقوع حادثه در ناو «بونهام ریچارد»، از شب گذشته تا به اکنون گمانه‌های متعددی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است، از این میان اما دست کم چهار فرضیه می‌تواند احتمال بیشتری داشته باشد.