موج حضور رونالدو در تهران همه‌چیز را تحت الشعاع خود قرار داد، حتی موج‌سواری نهادهایی چون شهرداری تهران…

موج حضور رونالدو در تهران همه‌چیز را تحت الشعاع خود قرار داد، حتی موج‌سواری نهادهایی چون شهرداری تهران…