با بازگشایی مرز چدابه، صادرات کالاهی غیرنفتی به عراق آغاز شد.

با بازگشایی مرز چدابه، صادرات کالاهی غیرنفتی به عراق آغاز شد.