مرزهای زمینی کاملا بسته هستند و زائران اربیعین به هیچ عنوان به مرزهای زمینی مراجعه نکنند.

مرزهای زمینی کاملا بسته هستند و زائران اربیعین به هیچ عنوان به مرزهای زمینی مراجعه نکنند.