معاون امنیت و انتظامی وزیر کشور گفت: نیرو های مرزبانی افغانستان به سمت نیرو های مرزبانی ایران تیراندازی کردند و متقابلاً نیرو های مرزبانی کشورمان پاسخ این تیراندازی را دادند….

معاون امنیت و انتظامی وزیر کشور گفت: نیرو های مرزبانی افغانستان به سمت نیرو های مرزبانی ایران تیراندازی کردند و متقابلاً نیرو های مرزبانی کشورمان پاسخ این تیراندازی را دادند.