اگر «سیدمنصور سیدسجادی» نبود شهر سوخته، «شهرسو خته» نمی‌شد. او از باستان‌شناسانِ مؤلف ایرانی است که چراغ شهر سوخته را روشن نگه داشت و باعث شد حال شهر سوخته از سایر محوطه‌های باستانی ایران بهتر باشد….

اگر «سیدمنصور سیدسجادی» نبود شهر سوخته، «شهرسو خته» نمی‌شد. او از باستان‌شناسانِ مؤلف ایرانی است که چراغ شهر سوخته را روشن نگه داشت و باعث شد حال شهر سوخته از سایر محوطه‌های باستانی ایران بهتر باشد.