وی افزود از جامعه مذهبی نیز ناامید است و مدعی شده که در موارد متعددی کشیش ها به دلیل ظاهری که دارد از ورود او به کلیسا خودداری کرده اند.

وی افزود از جامعه مذهبی نیز ناامید است و مدعی شده که در موارد متعددی کشیش ها به دلیل ظاهری که دارد از ورود او به کلیسا خودداری کرده اند.