فرماندار پارس آباد در گفتگو با برنا گفت:به نظر میرسد در این دوره انتخابات مردم پارس آباد نزدیک به ۷۰ درصد مشارکت داشته اند.

فرماندار پارس آباد در گفتگو با برنا گفت:به نظر میرسد در این دوره انتخابات مردم پارس آباد نزدیک به ۷۰ درصد مشارکت داشته اند.