همدان-ایرنا- جمعی کثیری از مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان عصر پنج شنبه با تجمعی خودجوش در میدان امامزاده عبدالله، اقدامات غیرقانونی و اغتشاش عناصر وابسته، منافق و خودفروخته در تخریب اموال عمومی ……

همدان-ایرنا- جمعی کثیری از مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان عصر پنج شنبه با تجمعی خودجوش در میدان امامزاده عبدالله، اقدامات غیرقانونی و اغتشاش عناصر وابسته، منافق و خودفروخته در تخریب اموال عمومی ...