استاندار اردبیل گفت: مردم استان قدر فعالیت و تلاش مسوولان را به خوبی درک می کنند و مثل دوره های گذشته مشارکت چشم گیری در انتخابات خواهند داشت….

استاندار اردبیل گفت: مردم استان قدر فعالیت و تلاش مسوولان را به خوبی درک می کنند و مثل دوره های گذشته مشارکت چشم گیری در انتخابات خواهند داشت.