بهزاد اصلانی از اهدای خون توسط مردم خونگرم هشترود خبر داد .

بهزاد اصلانی از اهدای خون توسط مردم خونگرم هشترود خبر داد .