بدمینتون‌باز تیم ملی ایران گفت: المپیک برای من رویداد بزرگی است، آرزو و هدف بزرگ تمام ورزشکارانی که در سطح قهرمانی فعالیت می‌کنند، شرکت در المپیک است….

بدمینتون‌باز تیم ملی ایران گفت: المپیک برای من رویداد بزرگی است، آرزو و هدف بزرگ تمام ورزشکارانی که در سطح قهرمانی فعالیت می‌کنند، شرکت در المپیک است.