اصفهان- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان گفت: اقشار مردم با وجود اختلافات، نوع سلیقه‌ها و نارضایتی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حضوری موثری در انتخابات دوم اسفند داشته باشند….

اصفهان- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان گفت: اقشار مردم با وجود اختلافات، نوع سلیقه‌ها و نارضایتی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حضوری موثری در انتخابات دوم اسفند داشته باشند.