درراستای طرح فجر تا نوروز به همت هیات همگانی استان تهران مسابقات دارت کارکنان دولت برگزار شد.

درراستای طرح فجر تا نوروز به همت هیات همگانی استان تهران مسابقات دارت کارکنان دولت برگزار شد.