آمارها بیانگر این است که مرداد ماه 1400 سیاه‌ترین و قرمزترین ماه کشور در تقویم کرونایی ایران بوده است.

آمارها بیانگر این است که مرداد ماه 1400 سیاه‌ترین و قرمزترین ماه کشور در تقویم کرونایی ایران بوده است.