برادر کوچکتر آیت الله مکارم شیرازی که متولد ۱۳۰۴ هجری بود، در روز چهارشنبه هفدهم شهریورماه پس از تحمل یک دوره بیماری در شیراز درگذشت.

برادر کوچکتر آیت الله مکارم شیرازی که متولد ۱۳۰۴ هجری بود، در روز چهارشنبه هفدهم شهریورماه پس از تحمل یک دوره بیماری در شیراز درگذشت.