مربی پاختاکور بعد از رقیب شدن با پرسپولیس، گفت: بازی سختی مقابل پرسپولیس داریم ولی آماده هستیم.

مربی پاختاکور بعد از رقیب شدن با پرسپولیس، گفت: بازی سختی مقابل پرسپولیس داریم ولی آماده هستیم.