معاون درمان وزیربهداشت گفت: مراکز پشتیبانی در تمام استان های بحران زده کرونایی آماده خدمات دهی است.

معاون درمان وزیربهداشت گفت: مراکز پشتیبانی در تمام استان های بحران زده کرونایی آماده خدمات دهی است.