لیست مراکز آموزشی شهر اندیشه یکی از شهرهای شهرستان شهریار

 

 

عنوان موسسه

نام  موسسه

آدرس

تلفن

مدرسه

ابتدایی ابن سینا(پسرانه)

اندیشه فاز ۳ پشت بازار نگین محله ۲۰

۶۵۵۵۰۰۸۹

مدرسه

ابتدایی ستایش(دخترانه)

اندیشه فاز ۳ پشت بازار نگین محله ۲۰

۶۵۵۵۰۰۹۰

مدرسه

ابتدایی اقبال(پسرانه)

اندیشه فاز ۳ بعد از استخر مشهدی محله ی ۷

۶۵۵۵۰۷۸۸

مدرسه

ابتدایی هانیه (دخترانه)

اندیشه فاز ۳ بعد از استخر مشهدی محله ی ۷

۶۵۵۶۳۰۴۰

مدرسه

ابتدایی صالحان ۱(پسرانه)

اندیشه فاز۳ محله ی ۲۳ پشت بازار بوستان

۶۵۵۵۲۰۷۰

مدرسه

ابتدایی صابران۱ (دخترانه)

اندیشه فاز۳ محله ی ۲۳ پشت بازار بوستان

۶۵۵۵۲۰۶۸

مدرسه

ابتدایی انصارالحسین(پسرانه)

اندیشه فاز ۳ پشت بازار صدف

۶۵۵۶۵۴۵۵

مدرسه

ابتدایی صالحان ۲(پسرانه)

اندیشه فاز ۳ پشت بازار صدف

۶۵۵۵۰۸۹۶

مدرسه

ابتدایی انصارالمهدی(دخترانه)

اندیشه فاز۳ محله ی ۱۱ تقاطع فردوسی

۶۵۵۶۲۰۱۰

مدرسه

ابتدایی صابران ۲ (دخترانه)

اندیشه فاز۳ محله ی ۱۱ تقاطع فردوسی

۶۵۵۵۴۱۳۰

مدرسه

ابتدایی غیر انتفاعی بهار(پسرانه)

اندیشه فاز ۳ پشت بازار نگین

۶۵۵۵۵۰۵۵

مدرسه

پیمانکار ایلیا سازه پارت(درمانگاه آزاد سماء)

اندیشه فاز ۳ محله ۲۳

 

مدرسه

فردوسی(چمران)

اندیشه فاز ۴ محله ۴

 

مدرسه 

حافظ(پیش دانشگاهی و دبیرستان پسرانه فر هیختگان)

اندیشه فاز ۴ محله ۷

 

مدرسه 

هنرستان کارو دانش (آموزشگاه اندیشه)

اندیشه فاز ۴ محله ۴ 

 

مدرسه/مجتمع اموزشی

سعدی(هنرستان پسرانه ابتکار و پژوهش)

اندیشه فاز ۴ محله ۱

 

مدرسه/ مجتمع اموزشی

حسابی(دبستان دخترانه فدک)

اندیشه فاز ۵ محله ۱۳

 

مدرسه/ مجتمع اموزشی

خوارزمی

اندیشه فاز ۵ پشت دبستان دخترانه فدک

 

مدرسه/ مجتمع اموزشی

خوارزمی پیشگامان ولایت(دبیرستان پسرانه)

اندیشه فاز ۲

 

مدرسه/ مجتمع اموزشی

خوارزمی (اموزشگاه شیخ مفید) 

اندیشه فاز۲

 

مدرسه/ مجتمع اموزشی

فارابی(چمران)

اندیشه فاز ۴ محله ۴

 

مدرسه/مجتمع اموزشی

غدیر

اندیشه فاز ۴ محله ۲

 

مدرسه /مجتمع آموزشی

شیخ بهائی 

اندیشه فاز ۲

 

مدرسه

دبیرستان دخترانه خوارزمی 

اندیشه فاز ۲

 

مدرسه

دبستان پسرانه فردوسی

اندیشه فاز۲

 

مدرسه

ابتدایی حجاب ۱ (دخترانه)

اندیشه فاز ۲ شقایق شرقی

۶۵۵۴۲۹۸۹

مدرسه

ابتدایی حجاب ۲ (دخترانه)

اندیشه فاز ۲ شقایق شرقی

۶۵۵۴۲۹۸۹

مدرسه

ابتدایی فردوسی ۱ (پسرانه)

اندیشه فاز ۲ یاس شمالی لادن ۶

۶۵۵۴۳۶۲۶

مدرسه

ابتدایی غیرانتفاعی هادی (پسرانه)

اندیشه فاز ۲ شقایق شرقی

۶۵۵۴۲۶۱۰

مدرسه

ابتدایی غدیر (دخترانه)

اندیشه فاز ۴ جنوب مجتمع ارغوان 

۶۵۳۴۱۵۷۷

مدرسه

ابتدایی غدیر (پسرانه)

اندیشه فاز ۴ جنوب مجتمع ارغوان 

۶۵۳۴۱۵۷۷

مدرسه

ابتدایی میعاد (پسرانه)

اندیشه فاز ۵ شمال غربی محله ۱۳

۶۵۳۴۷۱۵۰

مدرسه

ابتدایی حضرت فاطمه (دخترانه)

اندیشه فاز ۵ شمال غربی محله ۱۳

۶۵۳۴۷۱۱۳

مدرسه

راهنمایی استقلال ۱ (پسرانه)

اندیشه فاز ۳پشت بازار بزرگ

۶۵۵۵۳۰۱۰

مدرسه

راهنمایی استقلال ۲ (پسرانه)

اندیشه فاز۳ پشت بازار بزرگ

۶۵۵۵۳۰۱۰

مدرسه

راهنمایی آیین تربیت (دخترانه)

اندیشه فاز ۳ چهار راه میلاد 

۶۵۵۵۱۶۹۴

مدرسه

راهنمایی عطیه (دخترانه)

اندیشه فاز ۳ چهار راه میلاد 

۶۵۵۵۰۸۹۴

مدرسه

راهنمایی غیرانتفاعی دانش(پسرانه)

اندیشه فاز ۳ جنب شهرداری اندیشه 

۶۵۵۵۷۰۰۶

مدرسه

راهنمایی فردوسی ۲ (پسرانه)

اندیشه فاز ۲ یاس شمالی لادن ۶

۶۵۵۴۶۰۸۷

مدرسه/مجتمع اموزشی

پروین اعتصامی(کارو دانش)(دخترانه)

اندیشه فاز ۳ محله ۲۹

 

مدرسه/مجتمع اموزشی

دبیرستان خواجه نصیرالدین طوسی و خواجه حافظ(پسرانه)

اندیشه فاز ۳ محله ۳۹

 

مدرسه

دبیرستان شرکت عمران اندیشه (دخترانه)

اندیشه ۳ محله ۲۹

 

مدرسه

راهنمایی فدک ۱ (دخترانه)

اندیشه فاز ۲ شقایق شرقی

۶۵۵۴۱۶۹۴

مدرسه

دبیرستان  دین و دانش سابق

اندیشه فاز ۳ محله ۲۱

 

مدرسه/مجتمع اموزشی

رازی

اندیشه فاز ۳ محله ۲۹

 

مدرسه

راهنمایی فدک ۲ (دخترانه)

اندیشه فاز ۲ شقایق شرقی

۶۵۵۴۱۶۹۴

مدرسه

راهنمایی میثاق (پسرانه) 

اندیشه فاز ۵ شمال غربی

۶۵۳۴۶۵۲۰

مدرسه

راهنمایی ارمغان (دخترانه)

اندیشه فاز ۵ شمال غربی

۶۵۳۴۷۱۱۳

مدرسه/اموزشگاه

زبان

اندشه فاز ۳ محله ۲۰

 

مدرسه/مجتمع اموزشی

غیر انتفاعی دانش

 اندیشه فاز ۳ محله ۲۳

 

مدرسه/آموزشی

 

اندیشه فاز ۳ محله ۲۵

 

مدرسه/آموزشی

 

اندیشه فاز ۳ محله ۳۳

 

مدرسه/آموزشی

 

اندیشه فاز ۳ محله ۲۰

 

مدرسه/آموزشی

 

اندیشه فاز ۳ محله ۲۵

 

مدرسه

راهنمایی اخلاص (دخترانه)

اندیشه فاز ۳

۶۵۵۶۱۲۱۴

مدرسه

راهنمایی ۱۲اردیبهشت(دخترانه)

اندیشه فاز ۳

۶۵۵۵۰۸۹۵

دانشگاه

ازاد سماء

اندیشه فاز ۳  محله ۲۳ خیابان ولیعصر پشت بازار بوستان

۶۵۵۶۱۰۲۳