حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات سنگینی برای مردم به همراه دارد لذا ما باید شیوه خودمان را در نظارت بر توزیع نهاده‌های دامی و کنترل بازار انجام دهیم. این امر تبعات کمتری نسبت به حذف ۴۲۰۰ تومانی دارد. تحمل و کشش در جامعه وجود ندارد لذا از هیات رئیسه می‌خواهم د…

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات سنگینی برای مردم به همراه دارد لذا ما باید شیوه خودمان را در نظارت بر توزیع نهاده‌های دامی و کنترل بازار انجام دهیم. این امر تبعات کمتری نسبت به حذف ۴۲۰۰ تومانی دارد. تحمل و کشش در جامعه وجود ندارد لذا از هیات رئیسه می‌خواهم در تعامل با دولت این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.