گویا گفت: فعلاً این بیماری فقط در امارات متحده عربی مشاهده شده اما امکان ورود این ویروس به ایران نیز وجود دارد.

گویا گفت: فعلاً این بیماری فقط در امارات متحده عربی مشاهده شده اما امکان ورود این ویروس به ایران نیز وجود دارد.