​ویدیویی از تهران قدیم در ظهر عاشورا، بین سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۴ را ببینید.

ویدیویی از تهران قدیم در ظهر عاشورا، بین سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۴ را ببینید. در این زمینه بخوانید؛…

​ویدیویی از تهران قدیم در ظهر عاشورا، بین سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۴ را ببینید.

ویدیویی از تهران قدیم در ظهر عاشورا، بین سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۴ را ببینید. در این زمینه بخوانید؛