مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار با حضور چهره‌های مطرحی چون سوفیا لورن، نیکول کیدمن، تام هنکس، اصغر فرهادی و… برگزار شد.

مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار با حضور چهره‌های مطرحی چون سوفیا لورن، نیکول کیدمن، تام هنکس، اصغر فرهادی و… برگزار شد.

مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
نیکول کیدمن در مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
تام هنکس در مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
اصغر فرهادی در مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار
مراسم افتتاحیه موزه آکادمی اسکار