دانشگاه بیکنت استانبول به احمدی نژاد، دکترای افتخاری اعطا نمود.

دانشگاه بیکنت استانبول به احمدی نژاد، دکترای افتخاری اعطا نمود.