پس از مذاکرات غیر مستقیم هسته ای میان ایران و آمریکا در دوحه قطر که آخرین دور مذاکرات هسته ای بوده است، طرفین غربی به ویژه آمریکایی ها از شکست مذاکرات خبر دادند و در مقابل طرفین ایرانی اعلام کردند مذاکرات شکست نخورده و ……

پس از مذاکرات غیر مستقیم هسته ای میان ایران و آمریکا در دوحه قطر که آخرین دور مذاکرات هسته ای بوده است، طرفین غربی به ویژه آمریکایی ها از شکست مذاکرات خبر دادند و در مقابل طرفین ایرانی اعلام کردند مذاکرات شکست نخورده و …