سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات دو روزه هنوز به انتها نرسیده است، تاکید کرد: مذاکرات دو روزه دوحه در فضایی حرفه ای و جدی در حال برگزاری است….

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات دو روزه هنوز به انتها نرسیده است، تاکید کرد: مذاکرات دو روزه دوحه در فضایی حرفه ای و جدی در حال برگزاری است.