سخنگوی دولت گفت: مذاکرات قطر در راستای استمرار مذاکرات است و ایران مانند گذشته به صورت مستقیم با اتحادیه اروپا در دوحه، مذاکرات را در پیش خواهد گرفت….

سخنگوی دولت گفت: مذاکرات قطر در راستای استمرار مذاکرات است و ایران مانند گذشته به صورت مستقیم با اتحادیه اروپا در دوحه، مذاکرات را در پیش خواهد گرفت.