باید سهمی که در تولید و بازار داشته ایم را احیا کنیم و سالی که به نام تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده، با تنوع محصول در راستای تحقق اهداف اقتصادی نظام گام برداریم….

باید سهمی که در تولید و بازار داشته ایم را احیا کنیم و سالی که به نام تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده، با تنوع محصول در راستای تحقق اهداف اقتصادی نظام گام برداریم.