مدیر ساختمان می‌تواند حق الزحمه بگیرد
مدیر ساختمان می‌تواند حق الزحمه بگیرد
کارشناسان درباره نحوه دریافت حق‌الزحمه از سوی مدیر یا مدیران ساختمان توضیح داده‌اند.

شهریاریها ، پرسش مخاطب درباره دریافت حق‌الزحمه از سوی مدیر ساختمان این است:
سلام آیا کسی که در یک ساختمان مدیر ساختمان میشود، باید حقوقی برای او در نظر گرفت یا خیر؟

پاسخ کارشناسان :
هزینه‌های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران در ساختمان مطابق بند ۲ ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها در زمره هزینه‌های مشترک قرار گرفته است؛ لذا در صورت توافق شرکای ساختمان بر تعلق حق‌الزحمه به مدیر یا مدیران، شرکاء ساختمان مطابق ماده ۲۳ آیین نامه مذکور موظفند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه هائی که برای حفظ و نگاهداری قسمت‌های مشترک بنا مصرف میشود، طبق مقررات زیر مشارکت نمایند.
– در صورتیکه مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های مشترک پیش بینی نکرده باشند، سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد، از قبیل آب، گازو‌ئیل، اسفالت پشت بام و … به ترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد، از قبیل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تاسیسات، باغبان، تزئینات قسمت‌های مشترک و … بطور مساو‌ی بین مالکین یا استفاده کنندگان تقسیم می‌گردد. تعیین سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان با مدیر یا مدیران میباشد.
اما در صورت اعتراض در خصوص موضوع مطابق ماده ۲۴ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۷۱) آیین نامه مذکور، هر یک از شرکاء ساختمان که در مورد سهمیه با میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد، می‌‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید. در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض، شریک ساختمان می ‌تواند به ‌مراجع صلاحیتدار قضایی مراجعه کند.