تابناک / شهردار تهران آخرین اقدامات مدیریت شهری برای مهار کرونا را تشریح کرد.

تابناک / شهردار تهران آخرین اقدامات مدیریت شهری برای مهار کرونا را تشریح کرد.