محمد رضا حیدری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان در حادثه تصادف رانندگی درگذشت.

محمد رضا حیدری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان در حادثه تصادف رانندگی درگذشت.