ایلنا: معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما، احسان کاوه را به سمت مدیر کل تولیدات نمایشی این معاونت منصوب کرد.

ایلنا: معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما، احسان کاوه را به سمت مدیر کل تولیدات نمایشی این معاونت منصوب کرد.