مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تغییر کرد.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تغییر کرد.