رکنا:با حکم مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، دکتر علیرضا مرتضوی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نمایشگاه بین‌المللی، عضو شورای روابط بین‌الملل اتاق بازرگانی اصفهان شد….

رکنا:با حکم مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، دکتر علیرضا مرتضوی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نمایشگاه بین‌المللی، عضو شورای روابط بین‌الملل اتاق بازرگانی اصفهان شد.