خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، محمدرضا طلایی را به سمت عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب کرد.

خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، محمدرضا طلایی را به سمت عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب کرد.