محمدعلی تیموری که پیش از این عضو هیات مدیره شرکت خدمات فنی رنا بوده است، جایگزین سلیمانی در گروه خودروسازی سایپا خواهد بود.

محمدعلی تیموری که پیش از این عضو هیات مدیره شرکت خدمات فنی رنا بوده است، جایگزین سلیمانی در گروه خودروسازی سایپا خواهد بود.