وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را منصوب کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را منصوب کرد.