هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران پیرو جلسه امروز خود، محمود گودرزی را به عنوان مدیرعامل بورس تهران انتخاب کرد.

هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران پیرو جلسه امروز خود، محمود گودرزی را به عنوان مدیرعامل بورس تهران انتخاب کرد.