تهران – ایرنا – با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با بازنشستگی محمود شایان پس از 35 سال خدمت، علی عسگری به عنوان سرپرست بانک مسکن منصوب شد.

تهران - ایرنا - با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با بازنشستگی محمود شایان پس از 35 سال خدمت، علی عسگری به عنوان سرپرست بانک مسکن منصوب شد.