در جلسه هیات دولت روز یکشنبه، پیشنهاد وزیر کشور درباره استانداری حسین مدرس خیابانی برای استان سیستان و بلوچستان به تصویب رسید.

در جلسه هیات دولت روز یکشنبه، پیشنهاد وزیر کشور درباره استانداری حسین مدرس خیابانی برای استان سیستان و بلوچستان به تصویب رسید.