مدافع تیم پرسپولیس بار دیگر به ترکیب ثابت تیم ملی برگشت.

مدافع تیم پرسپولیس بار دیگر به ترکیب ثابت تیم ملی برگشت.