مدارس 12 شهرستان استان کرمانشاه روز شنبه به علت سرما و یخبندان تعطیل شد.

مدارس 12 شهرستان استان کرمانشاه روز شنبه به علت سرما و یخبندان تعطیل شد.