کمیته اظطرار مدیریت بحران آذربایجان شرقی به علت وقوع زلزله مدارس تبریز, اسکو , خسروشاه و شهر جدید سهند را تعطیل اعلام کرد.

کمیته اظطرار مدیریت بحران آذربایجان شرقی به علت وقوع زلزله مدارس تبریز, اسکو , خسروشاه و شهر جدید سهند را تعطیل اعلام کرد.