رییس کل دادگستری اردبیل از اعلام رضایت در هفتمین پرونده قتل عمد به همت کارگروه جهادی بخشایش دادگستری خبر داد و گفت: قاتل که دارای ثبت اختراع و جوان خلاقی است، به دلیل قتل به صورت آنی و هیجانی ناشی از عصبانیت و خشم لحظه‌ای منتظر اجرای حکم قصاص بود….

رییس کل دادگستری اردبیل از اعلام رضایت در هفتمین پرونده قتل عمد به همت کارگروه جهادی بخشایش دادگستری خبر داد و گفت: قاتل که دارای ثبت اختراع و جوان خلاقی است، به دلیل قتل به صورت آنی و هیجانی ناشی از عصبانیت و خشم لحظه‌ای منتظر اجرای حکم قصاص بود.