مخبر گفت: وعده‌های رئیس جمهور احصاء شده است باید ظرف زمانی تحقق این وعده‌ها مشخص شود.

مخبر گفت: وعده‌های رئیس جمهور احصاء شده است باید ظرف زمانی تحقق این وعده‌ها مشخص شود.