محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با دستور رئیس جمهور به دنبال وقوع دو زمین لرزه بزرگ در منطقه فین استان هرمزگان راهی بندرعباس شد.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با دستور رئیس جمهور به دنبال وقوع دو زمین لرزه بزرگ در منطقه فین استان هرمزگان راهی بندرعباس شد.