صباغیان بافقی، مخالف وزیر پیشنهادی کشور گفت: در میدان شوش در ملا عام شیشه مصرف می‌کنند. از آقای وحیدی می خواهم به کوچه های اطراف این میدان سر بزنید

صباغیان بافقی، مخالف وزیر پیشنهادی کشور گفت: در میدان شوش در ملا عام شیشه مصرف می‌کنند. از آقای وحیدی می خواهم به کوچه های اطراف این میدان سر بزنید