محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز عصر مجلس، به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی کشور گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم ایشان از افراد انقلابی و متعهد است و به نظر بنده وجود ایشان برای نظام مفید است و خار چشم دشمنان کشور به ویژه رژیم صهیونیستی می باشد، اما ما…

محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز عصر مجلس، به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی کشور گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم ایشان از افراد انقلابی و متعهد است و به نظر بنده وجود ایشان برای نظام مفید است و خار چشم دشمنان کشور به ویژه رژیم صهیونیستی می باشد، اما ما برنامه ایشان را باید بررسی کنیم و ایرادات برنامه را مطرح کنیم.