سخنگوی وزارت امور خارجه چین با بیان اینکه پکن قاطعانه مخالف لغو معافیت هسته‌ای ایران توسط آمریکا است گفت:چنین اقدامی از سوی واشنگتن، نشانگر هژمونی همیشگی این کشور است….

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با بیان اینکه پکن قاطعانه مخالف لغو معافیت هسته‌ای ایران توسط آمریکا است گفت:چنین اقدامی از سوی واشنگتن، نشانگر هژمونی همیشگی این کشور است.