علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار وقتی در قامت مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت امورخارجه پشت تریبون قرار گرفت از همکاری امیرعبدالهیان با ظریف و لاریجانی انتقاد کرد….

علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار وقتی در قامت مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت امورخارجه پشت تریبون قرار گرفت از همکاری امیرعبدالهیان با ظریف و لاریجانی انتقاد کرد.